greenz

19 tekstów – auto­rem jest greenz.

Od­da­jemy się bez reszty i równie całko­wicie zos­ta­jemy odrzuceni. 

aforyzm dnia z 27 marca 2013 roku
zebrał 224 fiszki • 29 czerwca 2011, 22:33

Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy z cza­sem...a nie w biedzie 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 stycznia 2011, 22:44

Życiowe dro­gi pro­wadzą w nałogi, na wszys­tkich ścieżkach kłody pod no­gi, na każdym zakręcie jes­tem ubogi.. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 grudnia 2010, 22:18

Nie każde­mu jest da­na, umiejętność kochania 

myśl
zebrała 30 fiszek • 17 listopada 2010, 16:09

Jas­na cho­lera, wołaj­cie sa­pera, niech roz­broi tą miłość, bo mnie pożera.. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 14 listopada 2010, 21:58

Spa­lamy za sobą mos­ty, by uczy­nić ten świat pros­tym, używa­my ciętej ri­pos­ty, ma­my więc język zbyt os­try i ucieka­my od chłosty 

myśl
zebrała 38 fiszek • 11 listopada 2010, 19:43

Jest ta­ka niewyob­rażal­na siła, która spra­wia, że mo­je głupie ser­ce zaw­sze wybacza... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 7 listopada 2010, 13:28

grzechy tworzą ra­ny na naszej duszy i tyl­ko re­gular­ne za­biegi spo­wie­dzi, pro­wadzą do wyleczenia 

myśl
zebrała 21 fiszek • 30 września 2010, 22:17

Co­raz da­lej nam, do te­go co dał Pan 

myśl
zebrała 34 fiszki • 29 września 2010, 19:19

naj­ważniej­szym or­ga­nem sek­sual­nym po­winien być mózg 

myśl
zebrała 30 fiszek • 26 września 2010, 15:13

greenz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność